Κυριακή, 17 Απριλίου 2016

Με τον φακό του Γιώργου Ρίζου


Δύο υπέροχες φωτογραφίες ανήρτησε στην σελίδα μας στο facebook, ο Κώστας Ρίζος, γιός του αείμνηστου φωτογράφου Γιώργου Ρίζου.
Ο Κώστας έχει αρχίσει και ψηφιοποιεί το υλικό του πατέρα του. Έχει δημιουργήσει και μία εκπληκτική σελίδα στο facebook, με φωτογραφικό υλικό του πατέρα του. Δείτε την σελίδα πατώντας ΕΔΩ
Ο ίδιος αναφέρει χαρακτηριστικά: "Ουσιαστικά η "μαζική" ψηφιοποίηση μόλις ξεκίνησε. Περιμένουν κυριολεκτικά χιλιάδες αρνητικά και θετικά την σειρά τους - δουλειά ομάδας - την οποία με την βοήθεια της τεχνολογίας και φίλων θα περάσει αποκλειστικά από τα χέρια μου - με εκτίμηση την επόμενη 3ετία να έχει ολοκληρωθεί. Τα περισσότερα αρχεία είναι από μηχανές μεσαίου φορμά με τεράστια δυναμική αλλά και δυσκολία. Μείνετε συντονισμένοι..."

Απολαύστε λοιπόν την πόλη μας αρκετά χρόνια πριν....

Στην πρώτη φωτογραφία βλέπουμε την κεντρική πλατεία (πλατεία 21ης Απριλίου...τότε) κατά την περίοδο της δικτατορίας.
Στην δεύτερη φωτογραφία ο Γιώργος Ρίζος αποθανάτισε την λαϊκή αγορά, μισό αιώνα πριν. Βρισκόμαστε στην σημερινή οδό Αθανασίου Ρήκα. Δεξιά η μάντρα είναι από το παλιό γκαράζ του Δημαρχείου. Εκεί σήμερα βρίσκεται μία παιδική χαρά. Αριστερά διακρίνονται τα κάγκελα του 3ου Δημοτικού Σχολείου.Share
Divider Graphics
~Αγρίνιο...Γλυκές Μνήμες~

Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2016

25η Μαρτίου...

...κάποτε στο Αγρίνιο.


Share
Divider Graphics
~Αγρίνιο...Γλυκές Μνήμες~

25η Μαρτίου 1888Από δημοσίευμα της εφημερίδας "ΑΧΕΛΩΟΣ", μαθαίνουμε πως γιόρτασαν την 25η Μαρτίου του 1888 οι Αγρινιώτες.

Η εφημερίδα "ΑΧΕΛΩΟΣ" πρωτοεκδόθηκε το 1884 στην Αθήνα με θέματα και ειδήσεις του Αγρινίου. Συντάκτης και διευθυντής ήταν ο Φώτης Μαυρογόνατος ή Παπαδημητρίου.  Το 1885  αποπειράθηκαν να τον δολοφονήσουν επειδή μέσω της εφημερίδας "χτυπούσε" τους ισχυρούς της εποχής. Έτσι  ο Μαυρογόνατος ήρθε στο Αγρίνιο και συνέχισε να εκδίδει την εφημερίδα του με διαφορετικό όμως όνομα : "ΤΡΙΧΩΝΙΑ". Διέκοψε την έκδοσή της το 1886. Το 1887 όμως ο "ΑΧΕΛΩΟΣ" επανεκδόθηκε ξανά από την Αθήνα.
 Στην βιβλιοθήκη της Βουλής και στην Εθνική Βιβλιοθήκη σώζεται σχεδόν πλήρης η σειρά της εφημερίδας.

 Γράφει λοιπόν η εφημερίδα:

Η 25 Μαρτίου.-Το καφφενείον Κωνστ. Στεροδήμα.-Η τελετή.-Το θέατρόν μας.

Υπέρ ποτέ η 25 Μαρτίου, η Εθνική ημών αύτη παλιγγενεσία, εορτάσθη τόσον εν τη πόλει Α γ ρ ι ν ί ο υ όσον εφέτος. Από πρωίας το εωθινόν σάλπισμα εξύπνησεν άπαντας. Η πόλις, ο κόσμος εσκέφθη ότι κατά την ημέραν ταύτην οφείλει ενθουσιωδώς, απορρίπτων την περιβάλλουσαν αυτόν κατήφειαν, να πανηγυρίση την λαμπροτέραν των ημερών ταύτην.
Ζωηράν κίνησιν έβλεπέ τις από νυκτός, αι πλατείαι ήσαν κατάμεστοι κόσμου, ενώ οι ιχθυοπώλαι δια των βροντωδών των φωνών προσεκάλουν το πλήθος προς αγοράν ιχθύων, οίτινες δυστυχώς εφέτος και ολίγιστοι ήσαν και αι τιμαί πάμφθυνοι. Εκείνο δε όπερ προσήλκε την προσοχήν του κοινού ήτο το καφφενείον του αγαπητού και φιλομούσου Στεροδήμου. 
Το καφενείο "Στεροδήμα"

Είχε μετά πολλής φιλοκαλίας μυρτοστολίση και αναρτήση τας εικόνας των τουρκοφάγων εκείνων αγίων πατέρων μας, ενώπιον των οποίων το πλήθος εναόν και μετά σεβασμού παρετήρει. –Ω, οποίοι ρεμβασμοί ενώπιον των σεπτών εκείνων εικόνων! Ω, πόσον κανείς ενώπιον εκείνων δεν ερυθρυά, σκεπτόμενος την αθλίαν σημερινήν μας κατάστασιν. Ω, εάν ήθελε τις εξ εκείνων των σκιών αφυπνισθή και ατενήση την αθλιότητά μας, τον φραγκισμόν μας! Ω, ας μη το είπω! Εάν εμάνθανε το τελευταίον μας τραύμα, τον εξευτελισμόν μας εις την Κούτραν! εσμέν βέβαιοι ότι ήθελε προτιμήση να μας καταρασθή την φρικωδεστέραν των αρών και να επιστρέψη πάλιν βαρυθυμούσα εις την αιωνίαν της κατοικίαν.
Οι κώδωνες περί την 9 εσήμανον και ο ολίγος μας στρατός αριθμών πλειοτέρους αξιωματικούς ή στρατιώτας, αι αρχαί, ο Δήμαρχος, το Δημοτικόν Συμβούλιον, εκτός του εκπεπτωκότος Σ α ν δ ή  Κ α ρ ν ώ,  κ. Γ ο υ ν α ρ ά  και λοιποί υπάλληλοι παρευρέθησαν εις την μητρόπολιν, ένθα μετά την θείαν λειτουργείαν διά γλυκυτάτων φθόγγων ο προσφιλής ημίν κ. Θ. Χαβέλλας απήγγειλε καταλληλότατον ποιημάτιον αποσπάσαν τα δάκρυα πολλών επιζόντων αγωνιστών γερόντων και τα εγκάρδια συγχαρητήρια όλων.
Μετά ταύτα πάσαι αι αρχαί και πλήθος άπειρον πρώτην ήδη φοράν παρατηρηθέν ένεκα της ευγενούς συμπεριφοράς του δημοφιλούς και πολυαγαπητού μας Δημάρχου κ. Σπυροπούλου, επεσκέψαντο το Δημαρχείον, όπερ ήτο διακεκοσμημένον διά μύρτων και ανθέων.
Περί το εσπέρας η κίνησις ήτο κάτι τι έκτακτον, αι οδοί ήσαν κατάμεστοι εξ αμφοτέρων των φύλων και αίτινες εκτός της στιλβούσης καθαριότητος, ελαμποκόπουν και εκ της εκτάκτου φωτοχυσίας. Το δε πλήθος ολοέν εσυσωρεύετο περί το καφφενείον Στεροδήμου, όστις απεριγράπτως είχε φωταγωγήση τούτο και εν μέσω των βεγγαλικών φώτων και διαφόρων πυροτεχνημάτων, αναβάς εξεφώνησε προς το πλήθος ωραιότατον λογίδριον, συνωδά τη λαμπρά ταύτη ημέρα, μεθ’ ο το πλήθος διά ζωηροτάτων ζητοκραυγών διελύθη ησύχως.
Άπειρος τη αληθεία ευγνωμοσύνη οφείλεται και εις τους φιλομούσους διδασκάλους του προτύπου σχολείου και λοιπούς αξιολόγους νέους της πόλεως Αγρινίου, δι’ ους κόπους κατέβαλον, όπως κατά την λαμπράν ταύτην ημέραν δώσωσιν από σκηνής δραμάτιον εκ των του Βαλαωρίτου την «Κ υ ρ ά  Φ ρ ο σ ύ ν η ν»  και ούτινος σκοπός εκ του εισπραχθησομένου ποσού ήτο η περίθαλψις απόρων οικογενειών. Προς τούτο διενεμήθησαν 410 εισιτήρια άτινα και εκαλύφθησαν αμέσως.
Η επιτυχία ήτο λαμπρά και πέραν της προσδοκίας του κοινού, όπερ παταγωδώς εχειροκρότει τα υποκρινόμενα πρόσωπα. Δεν πρέπει όμως να παραλείψωμεν, ότι και παρατράγωδα συνέβησαν ως προς την κακήν διευθέτησιν των καθισμάτων εκ μέρους της επιτροπής, ήτις ώφειλε προς παντός άλλου ναα μη εισάγη και άλλους κυρίους, έστω και διά πληρωμής, αφού ούτε χώρος υπήρξεν, ούτε κάθισμα και ως εκ της επισωρεύσεως τόσων άλλων, επήλθε φυσικώ τω λόγω σύγχυσις και ούτε τάξις ηδύνατο να τηρηθή επί πλέον, αφού οι άνθρωποι εκινδύνευον να πάθωσιν εξ ασφυξίας.
Η σκηνή ήτο ωραία διακεκοσμημένη, ενώ αφ’ ετέρου το άπλετον φως διεκόσμει τας καλλιπαρείους δεσποινίδας μας, ων διεκρίνοντο πολλαί επί εξόχω ωραιότητι.
Μετά το πέρας του δραματίου επαίχθη αστειοτάτη κωμωδία εκ μέρους του Ιταλικού θιάσου, όστις από ημερών διασκεδάζει το κοινόν της πόλεώς μας εκ των παντομίμων, κωμωδιών και ωραίων άλλων πράξεών του.
ΟΡΕΣΙΒΙΟΣ   
Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016

Ανοιχτό Θέατρο Αγρινίου


Ένα Όραμα που μπορεί να γίνει Πραγματικότητα!!!


Εδώ και αρκετό καιρό μία ομάδα Αγρινιωτών, με κοινό όραμα την δημιουργία ενός ανοιχτού θεάτρου κοντά στο Αγρίνιο, στα πρότυπα ενός αρχαίου αμφιθεάτρου, ενώθηκαν και προχωρούν στην υλοποίηση αυτού του οράματος με συμπαραστάτες όλους σχεδόν τους πολίτες του Αγρινίου και τους επαγγελματίες της πόλης μας. Ένα ανοιχτό θέατρο, 2500 περίπου θέσεων, όπου θα γίνει η πολιτιστική κοιτίδα, με ποικίλες πολιτιστικές δράσεις και συμμετοχή όλων των Αγρινιωτών και Πολιτιστικών Σωματείων της περιοχής.

Προχώρησαν λοιπόν, δημιούργησαν ένα Σωματείο που εγκρίθηκε από το Ειρηνοδικείο Αγρινίου, έφτιαξαν το καταστατικό τους και άρχισαν οι εγγραφές των μελών.

Το προσωρινό 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο απαρτιζόμενο από τους Καραχρήστο Χρήστο, Καλαντζή Αθανάσιο, Σιορίκη Θεόδωρο, Τσιρογιάννη Κωνσταντίνο και Τσόλκα Λάζαρο, συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Αγρινίου κ. Παπαναστασίου, και τον ενημέρωσε για όλη την προσπάθεια. Ο κ. Δήμαρχος άκουσε με πολύ ενδιαφέρον αυτό που ξεκίνησε και ενθουσιάστηκε για το εγχείρημα, που πάει κόντρα στην κρίση των καιρών και την πολιτιστική μιζέρια ενώ στάθηκε αρωγός σε κάθε προσπάθεια για την υλοποίησή του!

Ήρθε η ώρα λοιπόν το προσωρινό 5μελές ΔΣ να προκηρύξει τις πρώτες εκλογές για την ανάδειξη ΔΣ και Ελεγκτικής Επιτροπής. 
Οι εκλογές θα γίνουν την Κυριακή 3-4-2016 από τις 11:00 το πρωί έως 15:00 το απόγευμα,στην αίθουσα του Παλαιού Σταθμού του Τραίνου στο Αγρίνιο.

Για να γίνετε ενεργά μέλη και να βοηθήσετε κι εσείς στην προσπάθεια αυτή κάντε, κλικ στο www.opentheater.gr και συμπληρώστε τα στοιχεία σας στη φόρμα: Γίνε Μέλος.


Διαβάστε το Καταστατικό του Σωματείου ΕΔΩ.


Πληροφορίες για εγγραφή μελών και συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο πατήστε ΕΔΩ.

Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016

Οδός Ηρώων Πολυτεχνείου

Δεκαετία του 1950
Περίπτερο Ειρήνης χήρας Δημ. Κομηλάγιου, επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 27 (σημερινή Ηρώων Πολυτεχνείου) στη διασταύρωση με την οδό Ζωοδόχου Πηγής.

Το κτήριο με το νούμερο 27 πίσω από το περίπτερο υπάρχει ακόμα και έχει αναπαλαιωθεί, λειτουργεί το ισόγειο ως κατάστημα κατεψυγμένων προϊόντων. Ήταν δε ιδιοκτησίας της Νίνας Μηλιώνη αδερφής του Βασιλείου και Τάσου Μηλιώνη από τις παλιότερες οικογένειες του Αγρινίου.


Την φωτογραφία την έστειλε στην σελίδα μας στο facebook
ο Κώστας Τσαμίχας. Τις πληροφορίες για το κτήριο 
μας τις έδωσε ο Αλέξης Κατεφίδης.
Πηγή φωτογραφίας: ΓΑΚ

Σάββατο, 19 Μαρτίου 2016

Αιτωλοακαρνάνες ήρωες

Μία προσπάθεια...


ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΕΣ ΗΡΩΕΣ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Μια προσπάθεια καταγραφής Αιτωλοακαρνάνων ηρώων του Αγρίνιο-Γλυκές Μνήμες. Το Agriniomemories θέλοντας να διατηρήσει ζωντανή την ιστορική μνήμη έκρινε σκόπιμη την καταγραφή των Αιτωλοακαρνάνων ηρώων σε πρώτη φάση και την προσέγγιση του σε δεύτερη φάση με σκοπό να δώσουν προφορική συνέντευξη για το ιστορικό γεγονός που έζησαν.
Για να επιτευχθεί αυτό ζητείται η συνδρομή όλης της κοινότητας μας στην ομάδα αυτή του Facebook διότι έτσι μπορεί να επιτευχθεί μαζικά η συνεισφορά στην ιστορική μνήμη.
Για το σκοπό αυτό παρακαλούμε τα μέλη της ομάδας να συμπληρώσουν στην παρακάτω φόρμα τους ήρωες που γνωρίζουν και απαραίτητα στοιχεία για τον τρόπο προσέγγισης τους.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ.

-Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων το ονοματεπώνυμο του ήρωα στην πρώτη δημοσίευση του καταλόγου  θα δημοσιεύεται   με τα αρχικά του έως ότου ο αναφερόμενος προσεγγιστεί από το προτεινόμενο πρόσωπο και αποδεχθεί να δώσει προφορική συνέντευξη. Τυχόν αναφορά ολόκληρου του ονόματος θα διαγράφεται χωρίς την έγκριση του.
- Στο χωρίο «μέλος της ομάδας που τον σύστησε» θα συμπληρώνεται ολογράφως το όνομα εκείνου που όχι μόνο τον σύστησε αλλά θα  σκοπεύει να τον προσεγγίσει.
-Το Agriniomemories θα δώσει στη δημοσιότητα τον κατάλογο των ηρώων, όταν συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός με τους όρους που προαναφέρθησαν.
Ευχόμαστε το νέο εγχείρημα να έχει επιτυχία.
Εκ μέρους της ομάδας.
Γίτσα Πανταζή-Ναστούλη
Λίνος Υφαντής
Τσιόπος Λάζαρος
Κατεφίδης Αλέξης
Share
Divider Graphics
~Αγρίνιο...Γλυκές Μνήμες~

Προπολεμικό Αγρίνιο
Το παρακάτω βίντεο είναι απόσπασμα από μία συνέντευξη του αείμνηστου Στέλιου Τσιτσιμελή στον επίσης αείμνηστο Τάκη Τσεκούρα και αφορά το προπολεμικό Αγρίνιο.
Η συνέντευξη αυτή δόθηκε το 1995 περίπου και ήταν εφ' όλης της ύλης σχετικά με τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και την κατοχή στο Αγρίνιο.

Το ανήρτησε στο κανάλι του στο youtube ο Γιάννης Γιαννακόπουλος.Share


Divider Graphics
~Αγρίνιο...Γλυκές Μνήμες~

Σάββατο, 12 Μαρτίου 2016

Σεμινάριο Δημοσιογραφίας...

....κάποτε στο Αγρίνιο


Το έτος 1992 ο Δήμος Αγρινίου διοργάνωσε ένα σεμινάριο δημοσιογραφίας που βασικά απευθύνθηκε στους δημοσιογράφους της πόλης. Την όλη οργάνωση ανέλαβε ο συμπατριώτης μας Γιάννης Τριάντης. Κάθε Σαββατοκύριακο έφθανε στο Αγρίνιο ένας δημοσιογράφος και ανέλυε ένα θέμα. Εάν αναχθούμε στην περίοδο εκείνη πού έκανε και τα πρώτα της βήματα η ιδιωτική τηλεόραση το όλο θέμα παρουσίαζε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. 

Οι φωτογραφίες που παραθέτω είναι από το σεμινάριο αυτό.

Στην πρώτη φωτογραφία μεταξύ των άλλων διακρίνονται στη πρώτη σειρά ο αείμνηστος Στέλιος Τσιτσιμελής και ο παρουσιαστής της τότε μεσημεριανής εκπομπής της ΕΡΤ, Βαγγέλης Παπαδόπουλος, ο οποίος στην εκπομπή του το διάστημα εκείνο παρουσίασε δεκάδες θέματα από την περιοχή.


Στη δεύτερη και τρίτη φωτογραφία είναι δύο εκλιπόντες δημοσιογράφοι ο Λυκούργος Κομήνης και ο Νίκος Χρυσαφόπουλος.


 

Στην τέταρτη φωτογραφία, ο Σταύρος Λυγερός με την σπουδαία του ανάλυση τότε για το Μακεδονικό θέμα. 
Στη πέμπτη φωτογραφία, η Άννα Παναγιωταρέα, που περιηγήθηκε την πόλη και φωτογράφισε όλα τα παλαιά σπίτια. Έκανε παρέμβαση μάλιστα στον τότε διοικητή της ΔΕΗ, Ξανθόπουλο και βοήθησε τα μέγιστα για την διάσωση και αναπαλαίωση του αρχοντικού του Ξυνού που ήταν στο συντριβάνι.
Στην έκτη φωτογραφία, ο Γιάννης Τριάντης (σε μεταγενέστερη φωτογραφία).

Στην έβδομη φωτογραφία, ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος με την "ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ". Να σημειώσω ότι εκείνη την εποχή το Μουσικό Σύνολο "ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ" μεσουρανούσε και στη ταβέρνα ¨Τα Άγρια Πουλιά" που έκανε εμφανίσεις και υπήρχε το αδιαχώρητο.
Η φήμη της "ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ" πήρε πανελλήνιες διαστάσεις μετά από δύο παρουσίες της στην πρωϊνή εκπομπή της ΕΡΤ με παρουσιαστή τον Γιάννη Κατράνη.Οι παρουσίες αυτές έγιναν με την πρωτοβουλία του συμπατριώτη μας δημοσιογράφου Βασίλη Ταλαμάγκα.

Στις δύο επόμενες φωτογραφίες, η "ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ" με τον Βαγγέλη Παπαδόπουλο και τον Γιάννη Κατράνη και Βασίλη Ταλαμάγκα αντίστοιχα.
Οι φωτογραφίες και το κείμενο είναι του Γιάννη Γιαννακόπουλου.

Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2016

Παναιτωλικός...90 χρόνια μαζί.
Μια μικρή αναδρομή στην ιστορία της ομάδας μας με την ευκαιρία συμπλήρωσης των 90 χρόνων από την ίδρυσή της. Βίντεο που προβλήθηκε στην εκδήλωση της ΕΠΣ Ν. Αιτωλοακαρνανίας για τη βράβευση των πρωταγωνιστών της προηγούμενης σεζόν στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο του νομού.