Κυριακή, 15 Μαρτίου 2020

1934...Γέννησις τέρατος


Βρισκόμαστε στο 1934 και μία γέννηση στην κλινική του Μενέλαου Δανέλλη...γίνεται πρωτοσέλιδο στις τοπικές εφημερίδες.
Στην εφημερίδα του Αγρινίου "ΤΟ ΦΩΣ", στο φύλλο της 30ης Σεπτεμβρίου του 1934 διαβάζουμε:Εφημερίδα «ΤΟ ΦΩΣ»
30 Σεπτεμβρίου 1934
ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΕΡΑΤΟΣ
Μία φήμη περί γεννέσεως ενός τέρατος εις την Κλινικήν του ιατρού της πόλεώς μας κ. Μενελάου Κ. Δανέλλη, μας έφερε προχθές, δια να διαπιστώσωμεν την αλήθειαν, εις την κλινικήν του.
Ο κ. Δανέλλης όλως προθύμως μας έδειξε το γεννηθέν τέρας, το οποίον φυλάσσει εντός φιάλης περιεχούσης υγρόν αντισηπτικόν. Το τέρας ομοιάζει μάλλον προς πίθηκον. Η κεφαλή του δεν φέρει εγκέφαλον, στερουμένη μετωπικού οστέος και κρανίου, οι οφθαλμοί του προεξέχουν και είναι βλοσυροί, τα δε ώτα μεγάλα και φέρονται προς τα πλάγια, αι χείρες του είναι μεγαλύτεραι των φυσιολογικών φθάνουσαι κάτωθι των γονάτων, οι δε δάκτυλοι των ποδών του είναι μεγάλοι σχεδόν ως οι της χειρός, υπενθυμίζοντες τους δακτύλους των πιθήκων.
Ηρωτήσαμεν τον ιατρόν κ. Δανέλλην τι είναι τέρας και ποία τα αίτια τα προκαλούντα την γέννησιν τούτων. Ο κ. Δανέλλης μας είπε σχετικώς τα εξής:
-Τέρας εν τη φυσιολογία καλείται παν οργανωμένον σώμα ζωικόν ή φυτικόν, εμφανίζον διάπλασιν και μορφήν ασυνήθη και μη φυσικήν εν τω συνόλω ή κατά τινά των μερών αυτού.  Προκειμένου περί ανθρώπου η τερατώδης διάπλασις ή τερατοπλασία είναι σοβαρά ανωμαλία οργανώσεως του σώματος, καθιστώσα δυσχερή ή αδύνατον την διαξαγωγήν μιάς ή πλειόνων λειτουργειών και συνιστώσα πλημμελή διαμόρφωσιν του ατόμου. Τα τέρατα είναι ή απλά και μονοφυή ή διπλά και διφυή.

Διαφήμιση της Κλινικής Δανέλλη
στον τοπικό τύπο του 1931

Δηλαδή εις την κατηγορίαν των μονοφυών υπάγονται τα μονά τέρατα, εκείνα τα οποία παρουσιάζουν τας εξής ανωμαλίας:
1)      Εξεγκέφαλα (ο εγκέφαλός τους είναι εκτός του κρανίου)
2)      Ανεγκέφαλα (άνευ εγκεφάλου)
3)      Κυκλοκέφαλα (με ένα μάτι όπως ο κύκλωψ)
 και άλλα εις την δευτέραν κατηγορίαν των διφυών, εις την οποίαν υπάγονται τα διπλά τέρατα:
1)      Πυγοπαγή (τα οποία έχουν κοινόν ιερόν οστούν)
2)      Ξιφοπαγή (τα οποία έχουν ενωθή κατά το στέρνον  ή άλλα κατά τας πλευράς).
Τοιαύτα ιστορικά παραδείγματα ήσαν οι Σιαμαίοι αδελφοί ηνωμένοι, ζήσαντες από του 1811 μέχρι του 1874, νυμφευθέντες και αποκτήσαντες πολλά τέκνα.
Επίσης ξιφοπαγείς ήσαν οι δύο αδελφοί  Doodica και Ridica, γεννηθέντες εις τας Ινδίας το 1888 και το 1902 αποχωρισθέντες εις το Παρίσι και αι αδελφαί  Μαρία-Ροζαλία, εξ ων μετά την εγχείρησιν επέζησεν η μία.
3)      Τα ισχυοπαγή τέρατα μεθ’ ενός κορμού, 4 χειρών και 4 ποδών. Τοιαύτα εγεννήθησαν τω 1890 εις Wiscosin της Νοτίου Αμερικής και απέθανον μετά 8 μήνας εξ οστρακιάς,
4)      Δικέφαλον, ισχυοθωρακοπαγές, διβράχιον, δίπουν, ένας κορμός δύο κεφαλαί,
5)      Θωρακοπαγές, τριβράχιον, τρίπουν,
6)      Θωρακοπαγές, τετραβράχιον και δίπουν και άλλα με ένα πρόσωπον τετράφθαλμα κ.λ.π.
Διαφήμιση της Κλινικής Δανέλλη
στον τοπικό τύπο το 1932Η αιτιολογία της γεννέσεως των τεράτων παραμένει ακόμη σκοτεινή. Εις την αρχαίαν εποχήν απέδιδον την γέννησιν των τοιούτων τεράτων εις την οργήν των Θεών ή εις την δαιμονικήν συνεργίαν, μετά εις την νοσηράν κατάστασιν ή του σπέρματος ή του ωού. Αλλά και αυτή η θεωρία κατέπεσεν. Άλλοι παραδέχονται ότι τούτο οφείλεται εις την συνεύρεσιν ομαίμων, ως αδελφών, ή πατρός μετά κόρης. Τελευταίως ότι η σύφιλις και ο αλκοολισμός παίζουν σπουδαίον ρόλον, μερικοί μάλιστα υποστηρίζουν ότι είναι ενοχοποιητική εις την γέννησιν τοιούτων.


Share
Divider Graphics
~Αγρίνιο...Γλυκές Μνήμες~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αν έχετε περισσότερες πληροφορίες για τα θέματά μας, καθώς και διορθώσεις ( "ουδείς αλάνθαστος...."), γράψτε μας στο gitsanas@gmail.com

Στείλτε μας και δικές σας σκέψεις, φωτογραφίες, κείμενά σας, ποιήματα στο gitsanas@gmail.com