Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2011

Ταξίδια...με αεροπλάνο


Από το "Αγρίνιο Κάποτε" του Αρ. Μπαρχαμπά.


Από την εφημερίδα "Το Φως του Αγρινίου", στο φύλλο της 27ης Νοεμβρίου του 1931, διαβάζουμε:

"Μερικαί συστάσεις: Παρεκλήθημεν αρμοδίως να υποδείξωμεν εις το κοινόν ότι κατά τας ώρας των αφίξεων και αναχωρήσεων των αεροπλάνων δέον ν' αποφεύγη την συγκέντρωσιν επί των πλευρών του αεροδρομίου διότι υφίσταται μέγιστος κίνδυνος δυστυχήματος κατά την προσγείωσιν ή απογείωσιν, πράγμα όπερ θα συντελέση εάν συμβή, εις την διακοπήν των δρομολογίων. Εκείνο το οποίον μπορεί να γίνεται είναι η συγκέντρωσις των θεατών έξω του αεροδρομίου και επί των γωνιών μόνον αυτού".

Από το "Αγρίνιο Κάποτε" του Αρ. Μπαρχαμπά

=======================================
=======================================